สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน เข้าศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  โดย สพฐ.กำหนดให้ปรับองค์ประกอบคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยการพิจารณาการรับนักเรียน ต้องเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของ สพฐ. ซึ่งโรงเรียนในสังกัดที่ขอเปิดอนุบาล1(3 ขวบ) ต้องไม่ซ้ำซ้อน ไม่มีผลกระทบกับหน่วยงานอื่นที่จัดอยู่  ทั้งนี้มีคณะกรรมการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนเอกชน เทศบาลตำบล ในอำเภอจัตุรัส ร่วมประชุมพิจารณาลงมติให้ความเห็นชอบตามระเบียบวาระการประชุม ทั้งนี้มีจำนวนโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ที่ขอเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 ( 3 ปีบริบูรณ์) มีจำนวน 35 โรงเรียน