สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ยะลา เขต 3 ครั้งที่ 1/2566

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ยะลา เขต 3 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแจ้งข้อราชการและนโยบายเร่งด่วนจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้มี การจัดทำบันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 ระหว่าง ผอ.สพป.ยะลา เขต 3 กับผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และศึกษานิเทศก์ ในการนี้มี ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบาลา-ฮาลา สพป.ยะลา เขต 3