สพป.ชบ.3 : ส่งข้อสอบ O-NET กลับไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ประธานศูนย์สอบ O-NET นายสัญชัย ฉลาดคิด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนรม พร้อมคณะกรรมการการสอบ O-NET ดำเนินการส่งข้อสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลับไปยังสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ณ ศูนย์สอบใหญ่กระจายข้อสอบ โรงเรียนวัดมโนรม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี