โครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการครูบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 และพบปะมอบนโยบายการพัฒนาการจัดการศึกษา ให้กับข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ จำนวน 119 คน ณ ห้องประชุมขุนคีรี สพป.ปัตตานี เขต 2 จากนั้นมีกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ จากวิทยากรดังนี้ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม โดยนางปราณี สุวรรณะ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 มาตรฐานตำแหน่งและความก้าวหน้าในวิชาชีพครู โดยนางสินุช ประสงค์สุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล วินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครู โดยนางสาวอรวรรณ พรหมชัย นิติกรขำนาญการ รก.ผอ.กฏหมายและคดี สิทธิและสวัสดิการสำหรับข้าราชการครู โดยนางกัลยา ทองพุ่ม ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ โดยนางกาญจนา จองเดิม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาประดู่