สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรแสดงความยินดีและชื่นชมผลงานความสำเร็จของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET ปี 2561 ค่าเฉลี่ยสูงขึ้น

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ  เขต 3  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  แสดงความยินดีและชื่นชมผลงานความสำเร็จในภาพรวมของ โรงเรียนในสังกัด ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O -net  ในปี 2561 สูงขึ้น ค่าเฉลี่ย 40.55 เพิ่มขึ้น 3.09 ซึ่งเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเท แรงกายแรงใจของ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนจนส่งผลให้คะแนน O-net ในปีการศึกษา 2561 สูงขึ้น  ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ทุนละ 1,000 บาท และเกียรติบัตรผลการทดสอบ O-NET ให้แก่ นักเรียนและคุณครูผู้สอน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ สร้างแรงบันดาลใจ และยกย่องชูเกียรตินักเรียนและข้าราชการครูในสังกัด โดยมีนักเรียนที่สอบได้คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน มีจำนวน 4 คน และได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน 24 คน จาก 12 โรงเรียน  วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน 5 คน จาก 5 โรงเรียน และ วิชาภาษาไทย สอบได้คะแนน 90 คะแนนขึ้นไป จำนวน 1 คน จาก 1 โรงเรียน รวมจำนวน 10 ทุน