ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ อ.บางเลน จ.นครปฐม

วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 เป็นประธานกรรมการ พร้อมคณะฯ ดำเนินการติดตามประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อติดตาม ประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2576 ณ โรงเรียนวัดเกษมสุริยัมนาจ อ.บางเลน จ.นครปฐม