สพป.ชลบุรี เขต 3 : ประชุมการดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School)

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 มอบหมายให้นายลิขิต ศรีวรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายสุรพงษ์ จันทร์แจ้ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เข้าร่วมประชุมการดำเนินการวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว (Home School) ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2566 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีคุณภาพ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3