สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายพร ดังดี รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วย ผู้แทนจากโรงเรียนโคกปรงวิทยาคม สังกัด สพม.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1,2,3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ อาชีวศึกษา โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และร่วมประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เวทีประชาคม ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
ในการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่มีความสอดคล้องกับพื้นที่แบบบูรณาการ ส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรอย่างต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างอาชีพและมีงานทำของผู้เรียน และส่งเสริมให้สถานประกอบการได้มีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรการศึกษาที่มีความเชื่อมโยงการจัดการเรียนรู้ในการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของตลาดแรงงาน