“ตรีนุช” เปิดงาน “1 โรงเรียน 1 ครูอนามัย” จ.สระแก้ว ส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยทั้งกาย-ใจ

วันที่ 3 มีนาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในงานกิจกรรมเปิดโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ” จังหวัดสระแก้ว โดยมีผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วม อาทิ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านการศึกษาและสาธารณสุข นายแพทย์สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานในพื้นที่ นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมด้วยนักเรียน คุณครู และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์ของประเทศที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและนำพาประเทศชาติสู่อนาคตตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ เป็นกรอบการขับเคลื่อนงานและนำพาให้ประเทศไทยสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์ของรัฐบาล ซึ่งทุกภาคส่วน  มีส่วนร่วมขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม กอปรกับแผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตช่วงเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มุ่งให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรู้และทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยได้มีนโยบายบูรณาการทำงานร่วมกันตามข้อตกลงความร่วมมือ 12 กระทรวง ในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นคนเก่ง ดี มีความรู้ และทักษะคิดวิเคราะห์ รักการเรียนรู้ มีสำนึกพลเมืองดี กล้าหาญทางจริยธรรม สามารถแก้ปัญหา ปรับตัว สื่อสาร และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“จะเห็นได้ว่า ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน สู่สังคมดิจิทัล โรคอุบัติใหม่ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ส่งผลกระทบต่อสังคมและวิถีชีวิตเด็กและเยาวชน จึงเป็นความท้าทายในการติดตามดูแลเอาใจใส่ เพื่อให้เด็กไทยเติบโต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมุ่งสร้างเสริมศักยภาพครูไทยยุคใหม่ ผู้เป็นบุคคลสำคัญในการจุดประกายความคิด อบรมสั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อให้เด็กและเยาวชน เก่ง ดี มีคุณภาพ คุณธรรม มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งมีความพร้อมต่อการดำเนินชีวิตในโลกยุควิถีใหม่ นำไปสู่การเป็นประชากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

ทางด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน จากสถานการณ์เด็กไทยปฐมวัย มีพัฒนาการล่าช้า ร้อยละ 32.5 เด็กวัยเรียนวัยรุ่น อ้วน ร้อยละ 18.2 เตี้ย ร้อยละ 11.7 ซึมเศร้าฆ่าตัวตาย มากกว่า 300 รายต่อปี IQ เฉลี่ย 102.8 และคะแนน PISA เท่ากับ 412.7 นับเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของเด็กไทย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาว ดังนั้น ตามข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 พ.ศ. 2565-2570 ภายใต้ความร่วมมือ 12 กระทรวง ด้วยหลัก 4 H มิติ Health ได้ดำเนินโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ และพัฒนาหลักสูตรครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เน้นสร้างเสริมศักยภาพครูอนามัยถ่ายทอดความรู้และเสริมสร้างทักษะการดูแลสุขภาพที่จำเป็นของนักเรียน โดยเป้าหมายปี 2566  มุ่งให้เด็กไทย 1 ล้านคน มีทักษะเบื้องต้นในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) รู้เท่าทันจิตใจตนเองและผู้อื่น จัดการความเครียด สร้างความสุขด้วยตัวเอง รู้โทษทัณฑ์   พิษภัย ห่างไกลสารเสพติด มีทักษะตรวจเต้านมด้วยตนเอง และสถานศึกษาปลอดภัยรอบด้าน เอื้อต่อการเรียนรู้ (MOE Safety) ตลอดจนครูอนามัย มีความรู้ และเป็นพี่เลี้ยง (Coach) ในการดูแลด้านสุขภาวะเด็กนักเรียนได้

“ทั้งนี้ การจัดงานกิจกรรมเปิดโครงการในครั้งนี้ ประกอบด้วย การเรียนรู้ฐานสาธิต 4 ฐาน อาทิ ฐาน 1 นาทีชีวิต (CPR) ฐาน 2 รอบรู้สุขภาพใจ ห่างไกลสารเสพติด ฐาน 3 ใส่ใจตรวจเต้านม ฐาน 4 คัดกรองการได้ยิน สายตา ซีด & HPV รวมถึงนิทรรศการชุดความรู้ 6 Modules ได้แก่ ทักษะชีวิต ทักษะสังคม ทักษะสุขภาพ ทักษะการจัดการสภาพแวดล้อม ทักษะรู้เท่าทันเทคโนโลยี และ ทักษะการจัดการงานอนามัยโรงเรียน อันเป็นฐานการสร้างเด็กไทยให้มีความรอบรู้รอบด้านพร้อมสุขภาพกายใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดี มีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีทักษะ และความสามารถที่จำเป็นในโลกอนาคต พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว