ป.ป.ช. ติดตามความก้าวหน้าแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบูรณาการ ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2562 ณ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

นายวิวัฒน์ เจริญฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ. ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ 2562 โดยได้เชิญ หน่วยงานราชการที่ได้รับงบประมาณจาก ป.ป.ช. มารายงานความก้าวหน้า ปัญหา อุสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานตามแผนฯ  โดยหน่วยงานที่ได้เชิญมาได้แก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1-6 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 34 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่, ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3, ผู้แทนจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ มีหน่วยงานจากส่วนกลาง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย, สำนักงบประมาณ และสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าร่วมติดตาม และรับฟังข้อมูล ดังกล่าวด้วย

ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มอบหมายให้ นางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ผู้รับผิดชอบโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา(โครงการโรงเรียนสุจริต) และนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี ผู้รับผิดชอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ เข้าร่วมประชุมติดตามให้ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินแผนงานบูรณาการดังกล่าว