สพป.ชุมพร เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ประจำปี 2566 

วันที่ 9 มีนาคม 2566  เวลา 09.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ  การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดทำและตรวจสอบแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ออนไลน์ ประจำปี 2566  เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบจัดทำ ปพ.3 โรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ  เกี่ยวกับการจัดทำ จัดส่งข้อมูล ให้สามารถจัดทำป.พ.3 เป็นไปตามระเบียบ แนวปฏิบัติ มีความถูกต้อง เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการพัฒนาระบบตรวจสอบและจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ป.พ.3) ออนไลน์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 86 คน ระยะเวลาการประชุม 1 วัน ณ ห้องประชุมขุนกระทิง 1 ชั้น 3 สพป.ชุมพร เขต 1.-