สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2566

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 6 เดือน ณ ห้องประชุมพระราชสารคามมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1


เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 มอบหมายให้ ดร.สมเพชร มัชปะโม และ นายอดุลย์ จันทร์ฝาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ ลงพื้นที่เพื่อประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ระดับทอง และระดับเพชร ประเมินผลงานด้านเชิงประจักษ์ และด้านเอกสาร ณ โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน โรงเรียนหนองกุงเต๋า อำเภอเมือง และโรงเรียนบ้านหัวขัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม