สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการจัดสอบ NT

นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ระบบออนไลน์ผ่าน  ZOOM Meeting ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ NT ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM Meeting  เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ให้แก่ทุกสนามสอบ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย การประเมินความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และการประเมินความสามารถด้านภาษาไทย ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายแสน กังประโคน รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑