สพม.ร้อยเอ็ด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศ การศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ให้มีความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้าน (ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป) โดยมี ดร.อนันต์ พันนึก ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด