เด็กเก่งเชียงใหม่ 2  สอบโอเนท 100 คะแนนเต็ม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในสังกัด ที่สอบโอเนท ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม จำนวน 6 คน ได้แก่

1.ด.ญ.ธมนวรรณ ศรีกันธา อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาวขวัญชนก วิริยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนิต อินทานุวัฒน์

2.ด.ช.อานนท์ ศรีวิชัย นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาวขวัญชนก วิริยา ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนิต อินทานุวัฒน์

3.ด.ญ.ชาลิสา. เมฆวงศ์ อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นายสมศักดิ์ รักพนาราม, นางนันทพร สื่อกระแสร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสายันต์ กันธิยะ

4.ด.ช.สมชาย  เข็มรัตน์ อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น   ป.6 โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสายสุนีย์  บุบผชาติกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายวสันต์ วงศ์สกุล

5.ด.ช.ศุภกร โนผ่า อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน นางสาว อารีรัตน์ อุปชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานพ กันโฑ

6.ด.ญ.ศิริรัตน์  คำจันทร์แก้ว  อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาวิชาคณิตศาสตร์ ครูผู้สอน  นางสุรัตนาพร  สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมนึก ริยะกาศ