MOU ผอ.สถานศึกษาบรรจุใหม่

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาและการปฐมนิเทศ ระหว่างผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่ กับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องพิฆเนศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน

พร้อมกันนี้เป็นการปฐมนิเทศผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ จำนวน 22 คน โดยมีนายชลอ  คชาประดิษฐ์ รองผอ.สพป.ชม.2, นายบุญช่วย เวศนารัตน์ รองผอ. สพป.ชม.2 และนายอารมณ์  บ้านใหม่ รอง ผอ.สพป.ชม.2 ร่วมต้อนรับและมอบนโยบายการจัดการศึกษา สำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ จำนวน 22 คน ประกอบด้วย

 1. นายพงศ์พันธ์ เชียวตา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันศรี
 2. นายสุวัต เรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวฝาย
 3. นายปัณณทัตถ์ ปวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งแยงฯ
 4. นายโอภาส บัวเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ
 5. นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
 6. นางสาวธัญวรัตน์ กิติกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางห้วยตาด
 7. นายเจษฎากร มะโนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางไม้แดง
 8. นายประพันธ์ บุญวรรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ตะมาน
 9. นางสาววรรณธยา ขันจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปางมะกล้วย
 10. นายวิทยา ศรีสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม
 11. นายจักรพงศ์ ท้าวจำนงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยไร่
 12. นายพิศุทธิ์ คำดอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ไคร้
 13. นายอานนท์ อุปนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผาหมอน
 14. นายกฤษฎา ชินะใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เลา
 15. นายนพรัตน์ เอกจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แมม
 16. นายดิเรก อุ่นวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง
 17. นายธีรพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง
 18. นางสาวรวิรฎา สุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อแก้ว
 19. นางสาวนฤสรณ์ ทูบอแก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า
 20. นางสุจิรา อุปนันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สาบ
 21. นางสาวปาณิพัฒน์ อุปสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แว
 22. นายภานุพงศ์ วงค์หล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากู่