ศธ. ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” และโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จ.สระแก้ว

วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ “สระแก้ว โมเดล” และโรงเรียนในโครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ นายพิเชษ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในพิธี ณ โดมอาคารเฉลิมราช ร.10 โรงเรียนสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
.
นางสาวตรีนุช เทียนทอง กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาตามบริบทและความต้องการจำเป็นของจังหวัดสระแก้ว เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว “เมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคง ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณ เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วยั่งยืน” โดยสนับสนุนหน่วยงานทางการศึกษาและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ให้มีความพร้อมด้านอาคาร สิ่งก่อสร้าง ภูมิทัศน์ ครุภัณฑ์ สื่ออุปกรณ์ เทคโนโลยี ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้มีการพัฒนาด้านการศึกษาจังหวัดสระแก้วอย่างต่อเนื่อง ตามความต้องการเชิงพื้นที่ ซึ่งการบูรณาการการศึกษา “SAKAEO MODEL” (สระแก้ว โมเดล) เป็นหนึ่งโครงการโดยความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (อบจ.สระแก้ว) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดสระแก้ว (กสศ.) และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา “สระแก้ว โมเดล”
.
นางสาวตรีนุช กล่าวต่อไปว่า คุณภาพการศึกษาไทยยังคงเป็นปัญหาสำคัญ เป็นสิ่งที่สังคมคาดหวังการแก้ไขและพัฒนาจากภาครัฐ ซึ่งภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา การศึกษาทุกระดับได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ส่งผลต่อผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการศึกษาทุกมิติ ผลักดันคุณภาพการศึกษาไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง พร้อมรวมหัวใจชาวกระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งเดียว เพื่อพัฒนาเยาวชนทุกมิติ ทั้งในมิติเพื่อผู้เรียน มิติเพื่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และมิติเพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
.
ทางด้าน นายธีร์ กล่าว่า การประชุมฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ครู และผู้ปกครอง และยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิงพื้นที่ “สระแก้ว โมเดล” รวมทั้งเผยแพร่ภารกิจ และผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชน และประเทศชาติ และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ประสบผลสำเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
.
สำหรับการประชุมฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้อำนวยการโรงเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 145 โรงเรียน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระแก้ว จำนวน 7 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 152 โรงเรียน โรงเรียนละ 7 คน รวมผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 1,064 คน