สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว DLTV เพื่อสำรวจสภาพปัญหา ปัจจัยเร่งด่วน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 25 มีนาคม 2562 คณะกรรมการตรวจติดตามโครงการ จัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียว DLTV นำโดย นายนริศว์  ปรารมภ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ,นายประเมิน  บุญเสนา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และ นายนิพนธ์ ศิริสานต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิษณุโลก เขต 1  ลงพื้นที่เพื่อสำรวจสภาพปัญหา ปัจจัยเร่งด่วน ในการจัดการศึกษา DLTV โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 8 โรงเรียน  ซึ่ง สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นเขตพื้นที่ 1 ใน 12 เขตพื้นที่ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการตรวจติดตามฯ  ระหว่างวันที่ 25-29 มีนาคม 2562  โดยมีนางโชติกา ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา นางปัญจรัชติ์ สุจำนงค์  ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ, น.ส.สมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ ,นายศุภศิษฎ์  พิทยศักดิ์ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ร่วมให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ