สพป.ลพ. เขต 1 ประชุมโปรแกรมบริหารจัดการผลการศึกษา (School MIS)

นายณรงค์ ก๋องแก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมโปรแกรมบริหารจัดการผลการศึกษา (School MIS) ปีการศึกษา 2561 และตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียนในสังกัดฯ ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562