สพฐ.สร้างความเข้าใจและฝึกอบรมเตรียมความพร้อม สำหรับนักเรียนผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าสู่การฝึกและคัดกรองขั้นสุดท้าย เพื่อเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

++++ นางสาวสุชาดา  สภาพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา  และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ชี้แจงสร้างความเข้าใจระเบียบ ม.ท.ศ. ว่าด้วยการดูแลนักเรียนทุนโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. พ.ศ.๒๕๖๒ และสร้างความเข้าใจในบทบาทของสถานศึกษา  ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ ในการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑  ซึ่งการจัดกิจกรรมฝึกและพัฒนาศักยภาพ ภายใต้ระเบียบ ม.ท.ศ. จะจัดให้มีอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  โดยในปี ๒๕๖๒ มีนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ ๑๑ เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ณ โรงเรียนมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์  ระหว่างวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๖ เมษายน  ๒๕๖๒

เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความมีจิตอาสา  เราทำดีด้วยหัวใจมีจิตสาธารณในการช่วยเหลือสังคม  ตระหนักรู้เห็นคุณค่าความสำคัญชองการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  สร้างความรักความสามัคคี   มีการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ผ่านการปฎิบัติงานจริง  และทำงานเพื่อหารายได้ระหว่างปิดภาคเรียน  มีการพัฒนากลไกเครือข่ายนักเรียนทุนฯและจัดทำแผนปฎิบัติการเครือข่ายพี่สอนน้อง – เพื่อนช่วยเพื่อน  ที่สามารถช่วยเหลือดูแลกันและกันอย่างเกื้อกูล  และช่วยประสานข้อมูลให้กับโครงการทุนฯ  โดยได้น้อมนำยึดมั่นปฎิบัติตามแนวพระราชดำรัส “เรียนดี ความรู้ดี การงานดี ชีวิตสดใส ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติ มีความสุข” มาเป็นเป้าหมายในการดำรงตนในฐานะนักเรียนทุนพระราชทาน ที่มีความรักในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมตอบแทนคุณแผ่นดิน  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒.

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ