นร.อุตรดิตถ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลคะแนนโอเน็ตปี 61 วิชาคณิตศาตร์ ได้เต็ม 100

เด็กนักเรียนอุตรดิตถ์  ได้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ โดยผลโอเน็ตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คะแนนเต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 8 คน ได้แก่ 1.นายกษิดิ์เดช คำเพ็ง 2.นางสาวกัญญาณัฐ ศรีพลากิจ 3.นายกัปตัน พึ่งเป็นสุข 4.นายชัยชนะ จังติยานนท์ 5.นางสาวธัญชนก สารเจริญ 6.นายภาณุวิชญ์ ธรรมลังกา 7.นายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์ 8.นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 คะแนนเต็มร้อยในวิชาคณิตศาสตร์  จำนวน 2 คน ได้แก่ 1.เด็กหญิงภูริชญา ภูวธนานนท์ 2.เด็กหญิงเต็มสิริ อโนทัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1