รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วันที่ 23 มีนาคม 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมพัฒนากลไกการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สำหรับเขตพื้นที่การศึกษาต้นแบบ พร้อมทั้งบุคคลสำคัญจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทีมพัฒนาระบบ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร
.

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพเขตพื้นที่ต้นแบบ ๒๘ เขตพื้นที่เข้มแข็งในกำรส่งเสริม สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน ตลอดจน การพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูให้มีความสามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพที่แตกต่างกัน พร้อมเชื่อมโยง บูรณาการในการพัฒนาฐานข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลเพื่อดูแลช่วยเหลือและติดตามการคงอยู่ในระบบการศึกษา รวมถึงการส่งต่อข้อมูลเพื่อให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา