สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อยื่นความจำนงในการเข้าเรียน (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 มอบหมายให้ นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อยื่นความจำนงในการเข้าเรียน (กรณีเด็กไม่มีที่เรียน) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนประจำจังหวัด โดยประกาศผลการพิจารณาจัดสรรที่เรียนในวันที่ 7 เมษายน 2566 และมอบตัวนักเรียน ณ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ในวันที่ 8 เมษายน 2566