PLC กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นางอัสน๊ะ คำเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยดร.สุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อวางแผนการดำเนินงาน มอบหมายภารกิจ นโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมชบาหนู กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1