ผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาฯ และคณะนิเทศ ติดาม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญกำลังใจสถานศึกษาในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และคณะนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม สร้างขวัญกำลังใจสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้เน้นย้ำให้สถานศึกษาจัดเตรียมอาคารเรียน ภูมิทัศน์ ห้องเรียน สื่อ อุปกรณ์ เครื่องเล่น ให้พร้อมสำหรับการจัดการเรียนการสอน และมีความปลอดภัย ตามนโบายจุดเน้นของสพฐ. นโยบายของสพป.ปัตตานี เขต 1 อาทิ “เด็กทุกคนได้เรียนหนังสือในวันแรกของการเปิดเทอม” และ“6 มาตรการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ การอ่านวิเคราะห์ และการคิดคำนวณ” จากภาพรวมของการลงพื้นที่พบว่าโรงเรียนได้ปฏิบัติดำเนินการตามมาตรการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย