สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS)

วันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายบุคคล ด้วยโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS) โดยมี นางโชติกา  ชาลีรินทร์ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยโปรแกรม(SchoolMIS) ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้บริหารและศึกษานิเทศก์สามารถนำข้อมูลจากโปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา(SchoolMIS) ไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมาย ครูที่รับผิดชอบการจัดเก็บข้อมูล ด้วยระบบ School MIS โรงเรียนละ  1 คน จำนวน ทั้งหมด 192 คน คณะวิทยากร โดย ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และครูวิทยากรแกนนำของเขตพื้นที่จำนวน 6 คน โดยจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน 2562