สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมเชิงปฏิบัติการ PA Support สพม.กาฬสินธ์ุ

วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ จัดอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วPA โดยมีนายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธ์ุ เป็นประธานเปิดและมอบนโยบาย บรรยายพิเศษ และได้มอบกำลังใจให้แก่คณะวิทยากร ผู้บริหาร ครูผู้ที่เข้ารับการอบรมกว่า 200 คน ณ หอประชุมโรงเรียนอนุกูลนารี อำเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ