สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมการดำเนินงาน KRS และ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (KRS) และติดตามความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อร่วมกันวางแผนการดำเนินงาน และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวชี้วัดตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด