โรงเรียนในสังกัดสพป.ลำพูน เขต 2 รับรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO)

สพป.ลำพูน เขต 2 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง โรงเรียนบ้านเหล่ายาว และโรงเรียนบ้านปวง ที่ได้รับโล่รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เพื่อเด็กไทยสูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี และองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) จาก แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร