“ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 (หลังที่ 3)

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านโครงการ “ธารน้ำใจ สร้างบ้านใหม่ ให้นักเรียน” ประจำปี 2566 (หลังที่ 3) ให้กับเด็กหญิงพิชชา วาวแวว นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าตึงห้วยยาบ ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ และเพื่อสร้างบ้านให้เด็กยากจนด้อยโอกาส ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 หลัง ณ บ้านป่าตึงห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566