สพฐ.ประชุมนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ และครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ หลังเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ

++++ นางสาวสุชาดา  สภาพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา  และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ. ต้อนรับและให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ. หลังนักเรียนทุนพระราชทานเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ตามโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นรุ่นที่ ๑๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่๖-๗ เมษายน  ๒๕๖๒.

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ