กิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

วันที่ 9 มิถุนายน 2566
นายศุภชัย ศรีหาใต้ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด สามารถสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และปลอดภัย ณ โรงเรียนบ้านจานโนนสูง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม โครงการพาน้องกลับมาเรียน สพฐ