สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวปุณยนุช ดวงศรี ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมายให้ นายอภิชัย ธิณทัพ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และนายกานตพงศ์ สุทธิประภา รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ตามโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑