สพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดปัตตานี ติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขับเคลื่อน Quick Policy ของ สพป.ปัตตานี เขต 3

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ที่ห้องประชุมวาสุกรี สพป.ปัตตานี เขต 3 ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ สพฐ. พร้อมด้วยนางสาวนาราทิพย์ ทองโสภา และนางสาวสิรีธร ไหวพริบ จากสำนักติดตามและประเมินผลฯ สพฐ. เดินทางลงพื้นที่ติดตามเพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 เชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมี ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย นายจีรพงษ์ แข็งแรงและนายภัทรพงษ์ วรรณกุล รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรเขตพื้นที่ฯ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานตามประเด็นสำคัญในการติดตามการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Quick Policy : QP) ตามประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย และการบริหารสถานการณ์ที่เกิดขึ้น การดำเนินการ “พาน้องกลับมาเรียน” การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ การนำผล RT หรือ NT หรือ O-NET หรือผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ การแก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของผู้เรียน การส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง คุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพและการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้สำเร็จตามเป้าหมาย การค้นพบต้นแบบ นักเรียน ครู ผู้บริหาร ชุมชม ที่เป็นเลิศด้านการศึกษาและการสนับสนุนการศึกษา นอกจากนี้ยังมีประเด็นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการ 4 ด้าน (การบริหารทั่วไป งบประมาณ บริหารงานบุคคลและวิชาการ) และในการตรวจติดตามครั้งนี้ ทางคณะกรรมการติดตามได้ลงพื้นที่ติดตาม ของ สพป.นราธิวาส เขต 2 นราธิวาส เขต 3 ยะลา เขต 1 และ สพม.ยะลา ด้วย

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th