สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงกรานต์ กิจกรรมพัฒนาสำนักงานให้น่าดู น่าอยู่ น่าทำงาน มาตรการประหยัดพลังงาน และกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ โดยมีนางสาวสุภณิตา  ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการที่ดีและสามารถเป็นแบบอย่างได้ และเพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณค่า ความสำคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม โดย ประธานฯได้นำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด และคณะผู้บริหาร ไหว้พระขอพรพุทธรูประจำสำนักงาน พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว  จากนั้นนำข้าราชการและบุคลากรในสังกัด และผู้บริหาร รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ไทย ที่ได้สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน  มีผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.,ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดและประธานเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 90 คน ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 3