สพฐ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ในระหว่างวันที่ ๔-๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน นางพวงทอง ศรีวิลัย ได้กล่าวถึงความเป็นมา ของการวางแผนการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตลอดจนทิศทางของการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล และกระบวนการดำเนินงานด้านดิจิทัลเพื่อการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นักวิชาการ ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำ และอภิปรายผลการจัดทำแผนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)