การอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (Work Shop) และโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.    นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียนและความปลอดภัยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ (Work Shop) และโครงการป้องกันและลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน  โดยมี ดร.นฤมล  สุภาทอง  รอง ผอ.สพป.นครพนม เขต 1  กล่าวรายงานการอบรมครั้งนี้ และมีผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูเข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก เดอะเทรนเนอร์อินโนเวชั่น  โดย Trainer เพชร ชิยางคบุตร และทีม เป็นวิทยากรการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สพป.นครพนม เขต 1