ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานกรรมการ ในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ สำหรับวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ของ นางสาวยุพา บุญอนันต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.3 วิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดประดับ สาขาบริหารการศึกษา สานงานบริหารการศึกษา