สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV

วันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี ซึ่งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางไกลเป็นการจัดการศึกษาที่ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนในทุกห้องเรียน แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนและครูได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณประโยชน์อย่างยิ่งของการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด จึงจัดประชุมขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบ NEW DLTV ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็กมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดให้ได้มาตรฐาน โดยผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ ผู้บริหารและครูโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 126 คน