สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. นายมติชน   มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 มอบหมายให้นางฐิติพร  เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2566  เพื่อพัฒนาทักษะงานแนะแนว ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ และด้านส่วนตัวและสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับพัฒนาทักษะครูแนะแนวด้านการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพตามพหุปัญญานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าประชุมในวันนี้ เป็นครูแกนนำแนะแนวของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 154 คน ณ ห้องประชุมสามัคคีเนรมิต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1