สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. นายมติชน   มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมพระใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1  เพื่อส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนให้เกิดผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรมและดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน “สพฐ. QUICK POLICY” พร้อมกับติดตามการดำเนินการแข่งขันโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต  1 โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน