ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดอบรมโครงการ“การสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา”

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 ดร.อำนาท เหลือน้อย ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 มอบหมาย นายสมชาย ลิ้มประจันทร์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรม “การสร้างความเข้มแข็งศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา” โดยสพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ร่วมกับศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่การศึกษา (รร.วัดหนองผักนาก) จัดขึ้น ณ หอประชุมเขาพระ มีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่รับผิดชอบงานแนะแนว จำนวน 50 คน วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมโรงเรียนในสังกัด ให้มีความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนงานแนะแนวตามแผนงาน โครงการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามกรอบแนวทางและภารกิจการดำเนินงานของ สพฐ. สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผู้เข้าอบรมนำองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะ และกระบวนการที่ได้รับไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามบทบาทหน้าที่ต่อไป