สพป.สุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC)

วันที่ 6 ตุลาคม 2566 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 เปิดประชุมโครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) ณ หอประชุมปราสาททอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (Smart OBEC) และการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (My Office) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ให้กับธุรการโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 233 โรงเรียน ที่จะต้องนำความรู้ไปขยายผลให้กับบุคลากรในโรงเรียนของตน ให้สามารถปฏิบัติงานด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การบริการจัดการมีประสิทธิภาพ และมีความสะดวก รวดเร็วและเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาส่งและรับหนังสือราชการ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตอบข้อซักถามจากการพบปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน https://www.facebook.com/prsurin3/posts/pfbid0SPGvD4W2xAmmscMm99Hv9oAZJHaSWEf1m8ZjKp3Fni3QKBjhcqZTDvVsGNvPB6Kxl?locale=th_TH