สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 34 คน

วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3  รับรายงานตัวบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 4 จำนวน 34 คน โดยนายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานฯ  ในการนี้ท่านประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดี และให้โอวาท แก่ครูผู้ช่วย ในการครองตน ครองคน ครองงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพและมั่นพัฒนาความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพของตนเอง อยู่เสมอ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จำนวน 34 คน ประกอบด้วยวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 4 คน,เอกคอมพิวเตอร์ 1 คน, เอกปฐมวัย 8 คน, เอกภาษาไทย 2 คน,เอกอังกฤษ 7 คน ,เอกวิทยาศาสตร์  7 คน,เอกศิลปะ 3 คน และเอกสังคมศึกษา 2 คน  โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ผอ.กลุ่ม/หน่วย ร่วมแสดงความยินดี ในการนี้ นางสาวสมหวัง จิตรหาญและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้แนะนำการจัดทำทะเบียนประวัติและเอกสาร ที่เกี่ยวกับสิทธิและผลประโยชน์ของครูผู้ช่วย พร้อมทำหนังสือ ส่งตัวเข้าปฏิบัติหน้าที่ ราชการ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ในวันนี้ด้วย