สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อการแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือและกำหนดแนวทางและแผนงานในการปฏิบัติราชการ

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายพิทยา นามบุญลือ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อแจ้งข้อราชการ ปรึกษาหารือ กำหนดแนวทางและแผนงานในการปฏิบัติราชการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยมี นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางยุภาพรรณ ศรีบุระ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และ บุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2