สพฐ. รับมอบเงินพระราชทานช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย ให้แก่นักเรียนและครูโรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย

วันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ทำเนียบองคมนตรี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญเงินพระราชทาน ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ นักเรียนและครู โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย อําเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเกิดเหตุอัคคีภัยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ทําให้อาคารเรียนและครุภัณฑ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนได้รับความเสียหาย ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงติดตามข่าวและทรงห่วงใยนักเรียนและครูจากการเกิดเหตุอัคคีภัยดังกล่าว ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงิน จํานวน 1,586,350 บาท ให้แก่ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างบ้านพักครู และจัดซื้อครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอน และเครื่องครัว จํานวน 19 รายการ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากร โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย ได้มีอาคารเรียน และเปิดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนได้ต่อไป

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล