แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน สัมผัสประสบการณ์จริงเรียนรู้ การทำนา (ดำนา)

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ดร.กุหลาบ เกลี้ยงชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี ขุมทอง รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางสาวฐิตา วัจนาคมกุล ศึกษานิเทศก์และนายดนุวัต ชูนุ้ย พนักงานราชการ เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดนิคมสถิต อ.โคกโพธิ์ สังกัด สพป.ปัตตานี เขต 2 และร่วมกิจกรรมดำนา แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนนักเรียนสัมผัสประสบการณ์จริง ในการทำนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วิถีชีวิตท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป