สพป.นครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับ ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ.ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ แก่ ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ให้การต้อนรับ ท่านดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้ทักทาย ให้กำลังใจกับทุกฝ่าย ทุกกลุ่มงานอย่างเสมอภาคกัน ในโอกาสนี้ ได้ให้เกียรติในการพบปะ พูดคุยกับผู้บริหารใหม่ที่มาจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน (MOU) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ส่งผลให้ผู้ที่ได้ร่วมรับฟังรู้สึกภาคภูมิใจและมีเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้ชื่นชม ถึงกระบวนการทำงานของสพป.นครปฐมเขต 1 ที่บุคลากรทุกคนทำงานด้วยความเต็มใจ เต็มที่และมีความสุข มีบรรยกาศในการทำงานที่ดี สมดังสโลแกนของท่านดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่ว่า สพป.นครปฐม เขต 1 นครแห่งการเรียนดี และมีความสุข