สพม.เพชรบูรณ์ ประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา)

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นายธรรมรัฐ นุชเนื่อง รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567(ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา) ตามโครงการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพและผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดสัมมนาวิชาการให้ความรู้มีขอบข่ายการพัฒนา เรื่องการนำความรู้ หลักการบริหารศึกษา กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารงานไปใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา การเป็นผู้บริหารที่มีเจตคติที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การประพฤติตนและการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับตำแหน่งการปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางวิชาการ การบังคับบัญชา การเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา การประสานงานตลอดจนการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยมี นายกฤษฎา พิมพันธ์ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วย นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการ สพม.เพชรบูรณ์ วิทยากรที่มาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ ทั้งนี้ มีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ จำนวน 6 คน ระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเรือนจักจั่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์