สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 คัดเลือก ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ

“การคัดเลือก ก.ต.ป.น. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐ”

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น.

นายชวลิต เจนเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 มอบหมายให้ นายวุฒิชัย สารุสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 เป็นประธานการประชุมพิจารณาสรรหาและคัดเลือก ผู้สมัครเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ในคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมฮักกัน รวมใจ

โดยเป็นการสรรหาและคัดเลือกฯ แทนชุดเดิม ซึ่งได้ครบวาระในการดำรงตำแหน่ง 3 ปี เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 ตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี พ.ศ.2548 ทั้งนี้มีผู้สมัครเป็นผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภาครัฐ จำนวน 31 คน ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่นางณพัฐธิกา จำปาทอง ผอ.รร.บ้านหินเหล็กไฟ